What Does L Mean In A Car

What Does L Mean In A Car